facebook карта на сайта

ЕКОЛОГИЯ

 В общината има изградена пречиствателна станция за питейна вода. На територията на община Челопеч няма изградени депа за твърди битови отпадъци. В момента общината използва нерегламентирано сметище, намиращо се на юг от селото в местността Раджов дол. Около селото и в регулация съществуват няколко криминални сметища, чието премахване е залегнало в програмата за развитие на общината. В изпълнение на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда в община Челопеч има разработена Програма за управление на отпадъците. Мерки за намаляване на криминалното депозиране на отпадъци са регламентирани от общинската Наредба за опазване на околната среда и хигиената на територията на община Челопеч. Най-често допусканите нарушения са депонирането на всякакъв вид отпадъци извън определените за това места, пашата на добитък в района на вододайните зони, изгаряне на смет и отпадъци в контейнерите, съхраняването на оборски тор по улиците. Нарушенията се констатират с актове, въз основа на които се издават наказателни постановления, с които се налагат наказания. Общината участва в проект за изграждане на регионално сметище за битови отпадъци, включено в Областният план за развитие. На територията на община Челопеч има едно хвостохранилище за промишлени отпадъци, собственост на “Челопеч Майнинг” ЕАД - за течни, устойчиви и дразнещи отпадъци, получени при обогатяването на руда. В Челопеч е създадена Общинска комисия за борба с бедствията, авариите и катастрофите (БАК). Към общината работят още спасителна и пожарна група. В рудопреработвателното предприятие “Челопеч Майнинг” ЕАД има отделна спасителна група, която работи по отделен план, съобразен с особеностите на производството. Под непосредственото наблюдение на Гражданска защита в общината освен “Челопеч Майнинг” ЕАД са и следните обекти, които са потенциални причинители на БАК на територията на общината или в по-голям мащаб: 
• Язовирите Кирчов извор, Зарен, Качулка - постоянно се следи за нивото им и състоянието на съоръженията им.
• Хвостохранилище “Челопеч Майнинг” ЕАД - работи специална служба с необходимата техника и персонал.
• Взривен склад - работи специално обучена група.
• Река Воздол - постоянно се следи състоянието на коритото й. 
• Отводнителните съоръжения - шахти, решетки.
Радиацията се измерва ежедневно. За оповестяване на населението при въздушна опасност са подготвени две електрически и две ръчни сирени. За противохимическа защита са осигурени противогази, респиратори, детски камери, детски противогази, чорапи, ръкавици, противохимически облекла.

Подстраници

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.