facebook карта на сайта

Административни услуги

I. Заявяването на услуги по комплексно административно обслужване в община Челопеч се извършва по следния начин:
 

•         Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на община Челопеч,                    бул."Трети март"№1, чрез писмено заявление, подадено лично или чрез                                  упълномощено лице;

•         Устно заявление;

•         По пощата с лицензиран пощенски оператор;

•         По електронен път

 

II. Получаването на документ, резултат от услуга по Комплексно административно обслужване, се извършва по следния начин:

 

•         В Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на община Челопеч,                бул."Трети март"№1 лично или чрез упълномощено лице;

•         По пощата с лицензиран пощенски оператор;

•         По електронен път  


III. Начин на плащане за извършване на услугата:

1. На гише в звено за административно обслужване в брой;
2. По Банков път:
3. Чрез ПОС терминал (само дължими местни данъци и такса битови отпадъци)

IBAN:
BG94IORT80948400294000
BIC: IORTBGSF
"Инвестбанк" АД клон София-Витоша бул. "България" 85
БУЛСТАТ: 000777223

Наименование на кодовете за вид плащане:

• Окончателен годишен (патентен) данък Код: 44 14 00
• Данък върху недвижимите имоти Код: 44 21 00
• Данък върху наследствата Код: 44 22 00
• Данък върху превозните средства Код: 44 23 00
• Такси за битови отпадъци Код: 44 24 00
• Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин Код: 44 25 00
• Приходи от наеми на имущество Код: 44 41 00
• Приходи от наеми на земя Код: 44 42 00
• Такси за технически услуги Код: 44 80 01
• Такси за административни услуги Код: 44 80 07
• Други общински такси Код: 44 80 90
• Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми Код: 44 51 00
• Други неданъчни приходи Код: 44 70 00

banner
Посещавате ли парк "Корминеш" с роднини или приятели, когато няма мероприятие?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.