facebook карта на сайта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС


З А П О В Е Д
№ З – 165/16.03.2020г.На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА и чл.65а, ал.1, т. 7 от Закона за защита при бедствия,
за подпомагане изпълнението на дейностите по чл.65,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Създавам Кризисен щаб за намаляване на риска от епидемия и разпространение на COVID-19
на територията на Община Челопеч
2. Определям поименния състав на Щаба по т. 1, както следва:

1. Председател - инж. Алекси Кесяков - КМЕТ- Община Челопеч
2 Зам. председател - Нина Калоянова Секретар при ОбА Челопеч
3 Секретар - Анка Данчева - Ст.спец. „ОМП и транспорт”- ОбА Челопеч
ЧЛЕНОВЕ
4 Благой Станков - Общо практикуващ лекар
5 Йорданка Григорова - Мед. сестра
6 Иванка Иванова – Гл. спец. Здравни и социални дейности”
7 Иван Червенков - Полицейски инспектор – с. Челопеч
8 Ненко Миков - Началник РСПБЗН -Пирдоп
9 Д-р Юлия Димитрова Изпълнителен Директор - Представител „МБАЛ-Пирдоп“ АД

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на членовете на Щаба за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на председателя на Секретаря към община Челопеч.
За работно място на Щаба определям - Заседателната зала в община Челопеч.

инж. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ:...............(П)...................
Кмет на Oбщина Челопеч
Kъм 22.10.2020 г. има:

- 2 (две) излекувани лица - жена на 51 г. и мъж на 69 г.;

Подстраници

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Смятате ли, че противоепидемичните мерки трябва да бъдат завишени?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.