facebook карта на сайта

ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

КОНТАКТИ:

обл. Софийска, община Челопеч, с. Челопеч 2087, пл. "Освобождение" №1

Председател на МКБППМН: Нина Калоянова
Секретар на МКБППМН: Анка Данчева

тел.: 07185/ 25-50, вътр.117                                           
e-mail: a.dancheva@chelopech.org

 

ЗА КОМИСИЯТА:

 

 

§  Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината.

§  Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

§  Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата.

§  Съдейства на децата, излезли от социално педагогически интернати, възпитателни училища , поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми.

 

ПРИОРИТЕТ И ЗАДАЧИ:

Основен приоритет в работата на местната комисия  за противодействие на асоциалните прояви сред малолетните и непълнолетните е превенцията.

Основната задача в работата й е  координиране на работата на различните държавни и обществени институции в общината с отношение към  възпитанието на младите хора.

 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

 

I.ПРЕВАНТИВНА

- организиране на превантивни дейности в училище  и извън него.

- дейности свързани с превенция за ограничаване  на определени  асоциални прояви /хулиганство, противообществени прояви, престъпления, агресия, наркомании/.

II. КОРЕКЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ:

МКБППМН развива в две посоки:

1. Налагане на възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН

2. Определяне на обществени възпитатели по чл.41 от ЗБППМН 

 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА КОМИСИЯТА:

Към местната комисия са назначени на граждански договор общо 2 /двама / обществени възпитатели - един психолог и един медиатор. Обществените възпитатели съдействат на родителите и учителите при възпитанието на децата. Работят по превенцията сред подрастващите:

§  Обществени възпитатели: Бонка Димитрова и Спас Лазаров

§  Приемна към МКБППМН – в приемната обществените възпитатели предоставят безплатни консултации на: деца; родители и педагози, по споделени от тях проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и развитието на децата.

 

ПРЕДЛАГАМЕ ПОДКРЕПА НА:

 

§  Деца с трудности в общуването с връстници и адаптацията в училище

§  Деца от рискова семейна среда /бягство от дома, непълни семейства, нисък социален статус, криминогенна среда/

§  Родители, чието общуване с детето е затруднено

§  Родители срещащи трудности при справяне с проблемното поведение на детето си

§  Деца и родители, преживели травматични събития, които са нарушили ежедневния им ритъм на живот

 

ОБЛАСТИ НА РАБОТА:

 

Консултиране

– социално
– психологическо


Развитие на социална компетентност

–  умения за решаване на проблеми
–  умения за общуване
–  умения за решаване на конфликти

 

Изнесени дейности в училищата

– семинари
– групова работа
– изследвания и анкети

 

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.