facebook sitemap

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ ПО CAF КЪМ 31.12.2018 год.
ОТ  НАБЕЛЯЗАНИТЕ  42 МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ 31.12.2018 год. СА ИЗПЪЛНЕНИ  16, КАКТО СЛЕДВА:

1. Публикувана   ясна и достъпна  информация в сайта на общината за мисията, визията, стратегическите и оперативните цели на ОбА.;

2.  Актуализирана   вътрешна Заповед на Кмета, за определяне отговорни служители по вътрешни нормативни документи за наблюдение и актуализация;

3.  Включени в средата за междурегистров обмен REGIX;

4. Обвързани услугите в ИИСДА със служебно необходимите от REGIX;

5. Свързвани с нотариален регистър за директно вписване на заверки в Нотариална камара;

6. Проведена анкета за измерване възприятието на служителите;

7. Обмяна опит с други администрации – посещение на столица от ЕС.;

8. Проведено Обществено обсъждане на проект на Наредба за МДТ;

9. Ежемесечно актуализиране предмета на  анкетата  на сайта на общината;

10. Изготвена   Програма за управление на Кмета за 2019 г.;

11. Изготвени  информационни материали за резултати, предприети действия и изводи от проучване на потребности, очаквания и удовлетвореност на гражданите от 2017 г.;

12.  Внедрена  Системата за качеството CAF;

13.  Изготвен Отчет за дейността на ОбА за 2018 г.;

14. Регламентирана по-бърза процедура за разрешаване извършването на разходи;

15. Възлагане извършването на вътрешен финансов одит;

16.  Доокомплектован проект "Довеждащ водопровод".     


       ОбА бе поканена да представи своя опит по CAF на национална конференция по въвеждане на Обща рамка за оценка на администрациите в България.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.