facebook карта на сайта

ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ ПО CAF КЪМ 31.12.2018 год.
ОТ  НАБЕЛЯЗАНИТЕ  42 МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА КЪМ 31.12.2018 год. СА ИЗПЪЛНЕНИ  16, КАКТО СЛЕДВА:

1. Публикувана   ясна и достъпна  информация в сайта на общината за мисията, визията, стратегическите и оперативните цели на ОбА.;

2. Актуализирана   вътрешна Заповед на Кмета, за определяне отговорни служители по вътрешни нормативни документи за наблюдение и актуализация;

3. Включени в средата за междурегистров обмен REGIX;

4. Обвързани услугите в ИИСДА със служебно необходимите от REGIX;

5. Свързвани с нотариален регистър за директно вписване на заверки в Нотариална камара;

6. Проведена анкета за измерване възприятието на служителите;

7. Обмяна опит с други администрации – посещение на столица от ЕС.;

8. Проведено Обществено обсъждане на проект на Наредба за МДТ;

9. Ежемесечно актуализиране предмета на  анкетата  на сайта на общината;
10. Изготвена   Програма за управление на Кмета за 2019 г.;

11. Изготвени  информационни материали за резултати, предприети действия и изводи от проучване на потребности, очаквания и удовлетвореност на гражданите от 2017 г.;

12. Внедрена  Системата за качеството CAF;

13. Изготвен Отчет за дейността на ОбА за 2018 г.;

14. Регламентирана по-бърза процедура за разрешаване извършването на разходи;

15. Възлагане извършването на вътрешен финансов одит;

16. Доокомплектован проект "Довеждащ водопровод".     


       ОбА бе поканена да представи своя опит по CAF на национална конференция по въвеждане на Обща рамка за оценка на администрациите в България.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Какво е мнението Ви за ваксините срещу COVID-19?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.