facebook sitemap

ОТ 18 НОЕМВРИ 2013Г. ЗАПОЧВА ПОДАВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 112 \"СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ\" КЪМ ПРСР

Публикувано на 19 ноември 2013


Цели на мярката:

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или
поемането на вече съществуващи стопанства;
2. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането
на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на
околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

Максимална субсидия (лв.)

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от
левовата равностойност на 25 000 евро.

Допустими кандидати

Физически лица или еднолични търговци, отговарящи на изискванията, заложени в чл. 9(1) от Наредба № 9 от 3.04.2008г.

Допустими дейности

1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
2. Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
3. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени;
4. Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
5. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
6. Увеличаване броя на животните в стопанството;
7. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
8. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване
компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;
9. Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационнадейност относно тези проблеми;
10. Преминаване към биологично производство.

Краен срок за кандидатстване- 20 декември 2013г.

Документите за кандидатстване са качени на страницата на ПРСР www.prsr.bg/ в менюто „Мерки”/ секция Мярка 112 „Млад фермер”.

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.