facebook карта на сайта

ОТ 18 НОЕМВРИ 2013Г. ЗАПОЧВА ПОДАВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 112 \"СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ\" КЪМ ПРСР

Публикувано на 19 ноември 2013


Цели на мярката:

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или
поемането на вече съществуващи стопанства;
2. Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането
на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на
околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

Максимална субсидия (лв.)

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от
левовата равностойност на 25 000 евро.

Допустими кандидати

Физически лица или еднолични търговци, отговарящи на изискванията, заложени в чл. 9(1) от Наредба № 9 от 3.04.2008г.

Допустими дейности

1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
2. Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
3. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени;
4. Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
5. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
6. Увеличаване броя на животните в стопанството;
7. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
8. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване
компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;
9. Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационнадейност относно тези проблеми;
10. Преминаване към биологично производство.

Краен срок за кандидатстване- 20 декември 2013г.

Документите за кандидатстване са качени на страницата на ПРСР www.prsr.bg/ в менюто „Мерки”/ секция Мярка 112 „Млад фермер”.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Подкрепяте ли отпадането на всички противоепидемични мерки, въведени до момента, от 01.02.2021г.?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.