facebook карта на сайта

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ФИРМИ

Публикувано на 12 ноември 2013


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ФИРМИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

О Б Я В А

   за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване  

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Oперация 2.1.1:  „Технологично обновление в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

Периоди за прием   документи:

до 23 декември 2013 г.

Цел на финансирането:

Основна цел на процедурата   е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и   средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и   оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации,   свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Минимален и максимален размер   на безвъзмездното финансиране

Стойността на   безвъзмездното финансиране се определя според категорията на предприятието,   както следва:

микро предприятия –   минимум 100 хил.лв., максимум 500 хил.лв.

малки предприятия –   минимум 200 хил.лв., максимум 1 млн.лв.

средни предприятия –   минимум 300 хил.лв., максимум 2 млн.лв.

Минимална обща стойност на   проекта според категорията предприятие

 Минимална обща   стойност на проекта според категорията предприятие:

микро предприятия –   минимум 142 857,14 лв., 70% финансиране

малки предприятия –   минимум 285 714,29лв., 70% финансиране

средни предприятия –   минимум 500 000,00лв., 60% финансиране

Максимален процент на   съфинансиране:

 Процентът на   съфинансиране се определя според категорията на предприятието, както следва:

микро и малки предприятия   – до 70%

средни предприятия – до   60%

Изисквания към   кандидатстващите организации:

 да са юридически   лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или   Закона за кооперациите;

да имат три приключени   финансови години – 2010, 2011, 2012г

да са реализирали нетни   приходи от продажби за годината, предхождаща годината на обявяване началото   на процедурата (2012 г.), както следва:

микро предприятия – 150   хил. лв.

малки предприятия – 300   хил. лв.

средни предприятия - 750   хил. лв.

 

Да са предприятия, които   покриват изискванията за микро, малки и средни предприятия по чл. 3 и 4 от   Закона за малки и средни предприятия;

Да са предприятия, които   развиват основната си икономическа дейност в областта на преработващата   промишленост и/или в областта на услугите съгласно КИД – 2008, както   следва:

Сектор C “Преработваща   промишленост”

Сектор J “Създаване и   разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” 

Сектор М “Професионални   дейности и научни изследвания”

М72 Научноизследователска   и развойна дейност

С предимство   ще се ползват кандидатите, които имат ръст на приходите и печалбата спрямо   последните години, предприятията, които осъществяват износ и кандидати, които   развиват основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 г, както   следва:

Високотехнологични и   средновисокотехнологични производства – раздели с код C20, C21, C26, C27,   C28, C29 и С30;

Предприятия от подсектор   „научно-изследователска и развойна дейност” с код М72.

Общ бюджет на процедурата   (за всички кандидати):

 50 млн. евро

 

Какво може да се прави –   дейности:

 Допустими ще бъдат   проекти, които са насочени към една или повече от следните цели:

Разширяване на дейността   на съществуващо предприятие;

Диверсификация на   продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни   продукти/услуги;

Фундаментална промяна на   цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

 

 

За какво може да се   кандидатства – разходи:

Закупуване и въвеждане в   експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини,   съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

Закупуване и въвеждане в   експлоатация на дълготрайни нематериални активи;

Консултантски услуги за   изготвяне на проектното предложение, но не повече от 10 000 лева.

Визуализация на проекта,   но не повече от 2 хил. лв.

Одит на проекта, но само   за проекти със съфинансиране над 750 хил. евро.

Максимален срок за   изпълнение на проект:

 12 месеца

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС» ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021
banner
banner
banner
Подкрепяте ли отпадането на всички противоепидемични мерки, въведени до момента, от 01.02.2021г.?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.