facebook карта на сайта

Проект „Осигуряване на достоен живот за хората в неравностойно положение, чрез предоставяне на социална услуга „Помощ в дома” в община Челопеч“

Публикувано на 05 юли 2012


На 29 юни 2012 г.  община Челопеч кандидатства с проект „Осигуряване на достоен живот за хората в неравностойно положение, чрез предоставяне на социална услуга „Помощ  в дома” в община Челопеч“.

             Проекта е по по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика",  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /ОПРЧР/ към Министерството на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане.

Общата стойност е 90 287 лв. с продължителност 12 месеца. Предвижда се да се създаде Център за услуги в домашна среда, където да се организира и администрира предоставяне на пакет от социални услуги на нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Челопеч. Към Центъра ще се назначат 8 домашни помощници, които ще предоставят услуги в обичайна семейна среда за 10 потребители.

След приключване на проекта Центъра за услуги в домашна среда – община Челопеч ще продължи да функционира, в сферата на предоставяне на социални услуги за уязвими категории от населението.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.