facebook карта на сайта

Ред и условия за повторно използване на информация по ЗДОИ, дължимите такси и форматите в които се поддържа информацията

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А   №4

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В ОБЩИНА  ЧЕЛОПЕЧ------------------------------------------------

РАЗДЕЛ VІ от Вътрешни правила №4

VІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 

    Чл.21. (1) За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се прилагат, глави І и ІV от Закона за достъп до обществена информация. (приложение 3)

    (2)  Исканията по ал.1 се приемат, регистрират и разглеждат по реда на раздели ІІІ, ІV и V от правилата, доколкото са приложими.

   (3)  Информацията се предоставя във формат, в който тя е събрана, съответно създадена или в друг формат по преценка на администрацията.

  (4)  Община Челопеч не е длъжна да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

(5)  Община Челопеч не е длъжна да продължава създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното й използване.

 (6)  По искане на заявителя и  при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

    (7)  Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й,  съгласно  Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г на  министъра на финансите.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
banner
Одобрявате ли включването на община Челопеч в инициативата "Пробуждане с хоро" ?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.