facebook карта на сайта

Списък на обществените съвети с участие на представители на местната власт и гражданското общество по значими за общината въпроси

1. Комисия организираща своевременни превантивни, органичителни, профилактични, лечебни, принудителни и други предвидени от закона мерки за недопускане възникването и разпространението на масови епизоотии на територията на общината, а при възникване на заразни огнища - бързо ограничаване и ликвидиране условията, причинителите и преносителите на заболяването

Заповед № З-291/31.07.2014г.

Комисия в състав:
Председател:

 • Нина Калоянова - Секретар на община Челопепч
Челенове: 
 • д-р Йонка Симеонова - ветеринарен лекар за община Челопеч
 • д-р Цено Ценов - главен ветеринарен инспектор
 • Цветанка каменова - лесничей при ДГС гр. Пирдоп
 • Петко Духлаков - ловен надзирател към ЛРС гр. Пирдоп
 • Цветалина Лилива - ст. спец."Екология" към община Челопеч
 • Татяна Иванова - дежурен по ОБСС
 

2. Комисия за извършване служебно или по искане на заинтересовани лица по постъпили жалби и сигнали в община Челопеч за проверки за установяване състоянието на строежи, които са негодни за обитаване

Заповед № З-455/05.11.2014г.

Комисия в състав:
Председател:
 • арх. Ралица Михайлова - Главен архитект на община Челопеч
Членове:
 • инж. Ненка Тороманова - мл. експерт "УТ и КР" при ОбА Челопеч
 • Кунчо Тороманов - гл.спец "УТ и КР" при ОбА Челопеч
Резервни членове:
 • Алиция Николова - гл. спец "ОС" при ОбА Челопеч
 • Цветелина Лилова - ст. спец. "Екология"
 

3. Комисия  за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

Заповед № З-9/19.01.2015г.

Комисия в състав:
Председател:
 • Нина Калоянова - Секретар на община Челопепч
Секретар:
 • Татяна Цонкова - мл. експерт "Образование, култура и ВО"
Членове:
 • Станимира Евтимова - правоспособен юрист
 • Момчил Петров - оперативен работник към РУ"Полиция" Пирдоп
 • Наско Фотев - председател на ОбС Челопеч
 • д-р Цветана Димова - личен педиатър
 • Весислава Панджерова - директор ОУ "св.св. Кирил и Методий" Челопеч
 • Малинка Шутилова - главен социален рабоник, отдел "Закриа на детето" към Д"СП" Пирдоп
 • Нонка Бантова - Председател на Комисия "Образование, култура, духовни ценности и социални дейности" към ОбС Челопеч


4. Комисия, която да установява обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи по чл.92, ал.2 от Закона за гражданска регистрация и дава становище за извършване адресна регистрация на територията на община Челопеч

Заповед № З-545/06.11.2015г.

Комисия в състав:
Председател:
 • Стоянка Димитрова- гл.спец. "АИО и ГР"
Членове:
 • Камелия Грозданова-гл.експ. ТЗ"ГРАО" София област
 • Борислав Владимиров - мл.инсп. РУ на МВР гр. Пирдоп
 • Анна Нейкова - Директор Д"СП" гр. Пирдоп
Резерви:
 • Наташа Христова - гл.експ. и Ръководител ТЗ "ГРАО" София област
 • Нина Калоянова - секретар ОбА Челопеч
 • Георги Панов - инсп. РУ на МВР гр. Пирдоп
 • Любка Бачева - нач. отдел "Соц. закрила"
 

5. Комисия по Наредба за подпомагане с еднократни безвъзмездни финансови или материални помощи нуждаещи се граждани, жители на община Челопеч, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на община Челопеч

Заповед № З-588/09.12.2015г.

Комисия в състав:
Председател:
 • Нина Калоянова - Секретар община Челопеч
Членове:
 • Деян Бънчев - ОбС Челопеч
 • Пламен Вътев - ОбС Челопеч
 • Димитър Въжаров - ОбС Челопеч
 • Малинка Шутилова - главен социален рабоник, отдел "Закриа на детето" към Д"СП" Пирдоп
 • Фани Гърмидолова - мл.експерт "Човешки ресурси"
 • Юрист

6. Комисия по Националната програма програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Заповед № З-4/13.01.2016г.

Комисия в състав:
 • Членове:
 • София Торолова - общински съветник
 • Нонка Бантова - общински съветник
 • Стоян Патев - общински съветник
 • Никола Берберов - гражданин на с.Челопеч
 • Татяна Цонкова - мл.експерт "Образование, култура и ВО" към ОбА
 

7. Комисия за отпускане на финансови средства за културни, спортни, социални и образователни дейности от бюджета на община Челопеч

Заповед № З-79/11.03.2016г.

Комисия в състав:
Председател:
 • Миглена Кръстева - гл.спец. "ОПП" при ОбА Челопеч
Членове:
 • Алиция Николова - гл.спец."ОС" при ОбА
 • Стоянка Димитрова - гл.спец. "ГРАО" при ОбА
Резервен член:
 • Ненка Тороманова - мл.експерт "УТ и КР" при ОбА Челопеч
Протоколчик:
 • Радка Крайчева - техн.сътрудник "ПОР към ОбС Челопеч"


8.
Комисия за закрила на детето към община Челопеч

Заповед № З-11/13.04.2016г.

Комисия в състав:
Председател:
 • Нина Калоянова - секретар на община Челопеч
Секретар:
 • Татяна Цонкова - млад. Експерт "Образование, култура и ВО" 
Членове:
 • Анна Нейкова - Директор на Дирекция "Социално подпомагане" Пирдоп
 • Момчил Петров - оперативен работник в РУ "Полиция" Пирдоп
 • Весислава Панджерова - директор на ОУ "св.св. Кирил и Методий" с. Челопеч, Упълномощен член на РИО на МОН София област
 • д-р Цветана Джурова - лекар-педиатър
 • Фани Гърмидолова - мл.експерт "Човекшки ресурси"
 • Елена Пушкарова - представител на Центъра за обществена подкрепа гр. Пирдоп 

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
banner
Вие искате да получите повече информация от сайта за:
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.