facebook карта на сайта

Достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Правно основание: чл.24 от ЗДОИ

Необходими документи: Заявление – по образец

Срок: 14 дни

Контактна информация:

Адрес: 2087 с. Челопеч, община Челопеч, област Софийска, бул. „Трети март” №1

e-mail: ob_chelopech@chelopech.org и s.dimitrova@chelopech.org

Телефон: 07185/25 50

Факс: 07185/23 60

Определен служител: Ст. Димитрова – гл. спец. „АИО и ГР”, Дирекция "Специализирана", съгласно Заповед №5/26.01.2010 год.


Начини за заявяване за достъп до обществена информация:

 

Център за услуги и информация на гражданите в община Челопеч
(писмено и устно) 

Електронна поща: ob_chelopech@chelopech.org 


Работно време: 08:00 - 16:30 часа


Такса:
Достъпът до обществена информация е безплатен.

 

Ако заявителя желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител, след заплащане на нормативно установени разходи за това съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите.

 

дискета – 1 брой – 0,50 лв.

CD – 1 брой – 0,50 лв.

DVD – 1 брой – 0,60 лв.

разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.

ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.

факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.

видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.

аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.

писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Стойностите не включват ДДС.


 

Полезни връзки:

Програма Достъп до Информация

Подстраници

banner
Посещавате ли парк "Корминеш" с роднини или приятели, когато няма мероприятие?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.