facebook карта на сайта

КОНТАКТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ

2087 с.Челопеч,  пл. "Освобождение" №1

тел.: 07185/25-50, 20-15;  факс: 359/71069913
еmail: ob_chelopech@chelopech.org; www.chelopech.org  

                         Безплатен телефон за сигнали към община Челопеч:   0800 20 003

 

Име

Длъжност

E-mail

РЪКОВОДСТВО

инж.Алекси Кесяков

Кмет

a.kesyakov@chelopech.org

Нина Калоянова

Секретар ОбА

n.kaloyanova@chelopech.org

Цветомира Балъкова

Финансов контрольор

balakova@chelopech.org

ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛИЗИРАНА”

Сашка Вътева

Директор “Дирекция”

s.vateva@chelopech.org

Татяна Цонкова

мл. експ. „Екология, селско и горско стопанство“

t.conkova@chelopech.org

Ненка Тороманова

мл. експ. „Устройство на територията, кадастър и регулация“

n.toromanova@chelopech.org

Кунчо Тороманов

гл. спец. „Устройство на територията и строителен контрол“

k.toromanov@chelopech.org

Станимир Тонев

Главен архитект

s.tonev@chelopech.org

Стоянка Димитрова

гл.спец. “Административно информационно обслужване и гражданска регистрация”

 

s.dimitrova@chelopech.org

Алиция Стоянова

гл. спец. ”Връзки с обществеността, образование, проекти и канцелария”

a.nikolova@chelopech.org

Миглена Кръстева

гл.спец. “Общинска собственост”

m.krasteva@chelopech.org

Иванка Иванова

гл. спец. ”Инфраструктура и благоустройство“

i.ivanova@chelopech.org

Жанна Центовская

ст. спец. „Култура, спорт и туризъм“

j.centovska@chelopech.org

Цветелина
Лилова

спец. „Социални дейности и здравеопазване“

lilova@chelopech.org

Делка Генова

изпълнител „Куриер-чистач”

 

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНА”

 

Директор “Дирекция”

 

Фани Гърмидолова

мл. експ. „Човешки ресурси и ТРЗ”

f.garmidoloava@chelopech.org

Лиляна Бекярова

гл. счетоводител

l.bekyarova@chelopech.org

Цанка Павлова

счетоводител ”ФСД, бюджет”

pavlova@chelopech.org

Анна Джонгова 

инспектор ”Местни данъци и такси,каса и търговия” a.djongova@chelopech.org

Аника Чернева

ст.спец. “Домакин” a.cherneva@chelopech.org

Радка Крайчева

спец. ”Подпомагане и организиране работата  на Общински съвет и архив”

r.kraicheva@chelopech.org

 

 

 

ДЕЖУРНИ ОбА

Анка Данчева

ст. спец. „Транспорт, обществен ред и гражданска защита“

a.dancheva@chelopech.org

 

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
banner
Вие искате да получите повече информация от сайта за:
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.