facebook карта на сайта

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ПОРАДИ НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС “ХАРМОНИЯ”, СЕ ПРЕКРАТЯВА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДОМАКИН – РЕЦЕПЦИОНИСТ “КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП” И СЕ ОБЯВЯВА НОВ КОНКУРС, КАКТО СЛЕДВА: Рецепционист “Контролиран достъп” – 2 бр. Работно време – Пълно – 8 часа ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ образование – средно специалност – не се изисква минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква задължителни компетенции – работа с компютър, периферни устройства и програмни продукти на WINDOWS, MS OFFICE, INTERNET – ниво: мн.добро допълнителни компетенции: умение за работа в екип комуникативност, учтивост предимство: придобит професионален опит за работа с персонален компютър и периферни устройства ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА: Организира и контролира достъпа на посетителите в Спортния комплекс. Работа със специализирани програмни продукти за достъп и видеонаблюдение на обекта. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 1. Заявление /молба/ за заемане на длъжността, за която кандидатства лицето 2. Трудова биография 3. Копие от документ за завършено образование 4. Копия от документи, удостоверяващи квалификации 5. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ДО 25.05.2011 г. /включително/ от 08.00 часа до 16.30 часа всеки работен ден, или на e-mail ob_chelopech@ chelopech .org и факс:07185/23-60 За информация: тел.07185/20-25; 25-50 г-жа Велкова – Мл.експерт”ЧР” Класирането на кандидатите ще се извърши на два етапа: 1. Класиране по документи. Отговарящите на условията кандидати по документи преминават на следващия етап: 2. Практически изпит за ниво на компютърни умения. ВАЖНО! Документите на всички кандидати, подали заявления за длъжността Домакин-рецепционист - “Контролиран достъп” ще бъдат приети за участие в новия конкурс, ако съответното лице подаде заявление в посочения срок, че желае да кандидатства за новата длъжност ОбА Челопеч

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.