facebook sitemap

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

В глава първа “Общи положения” 1.В чл.5 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:”В производството по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите,а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения-на публични изпълнители.” 2.В чл.7, ал. 4 Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 3.В чл.17,ал.1и ал.2 се изменят така: ал.1.”Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по високата оценка между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно Приложение № 2.Данъчната оценка на жилищните имоти на предприятията се определя съгласно нормите на Приложение № 2” ал.2.”За жилищните и нежилищни имоти,върху които имат право на собственост,съответно им е учредено ограничено вещно право на ползване,предприятията подават декларации в двумесечен срок в общината по местонахождение на имота” 4.В чл.18 се създава алинея 3: /3/Алинея 2,изречение първо не се прилага за нежилищни имоти,които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване. 5. В чл.32 се правят следните изменения и допълнения: 5.1.Създава нова алинея 3 със следното съдържание” Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права по давност.” 5.1.Досегашните ал.3,4, и 5 стават 4,5, и 6 6.В чл. 34 накрая се поставя запетая и се добавя”а при придобиване по давност-към момента на издаване на акта,удостоверяващ правото на собственост,който подлежи на вписване” 7.В чл.37 се правят следните изменения и допълнения: 7.1.ал.2 се изменя така:”Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот,ограничените вещни права върху недвижим имот и моторни преводни средства,а в случвайте по чл.32,ал.3 към момента на издаване на акта,удостоверяващ правото на собственост,който подлежи на вписване. 7.2.Създава де нова ал.3 със следното съдържание:При безвъзмездно придобиване на имущество,без случаите по ал.2,лицата,получили имущество , подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.” 8.В чл.40 се правят следните изменения и допълнения: 8.1.Досегашният текст става ал.1 8.2. Създава се ал.2 със следното съдържание-“Служителят на общинската администрация може да изисква документи,удостоверяващи факти и обстоятелства,имащи значение за данъчното облагане.При прекратяване на регистрацията на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.” 9.В чл.44 се правят следните изменения и допълнения: 9.1.Досегашния текст става ал.1 9.2.Създава се ал.2 със следното съдържание-“За превозните средства на които е прекратена регистрацията,данък не се дължи от месеца,следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение.За излезлите от употреба моторни превозни средства,за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване,данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване. 10.В чл.51 се правят следните изменения и допълнения: 10.1.Създава се нова алинея 7:”При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието,следващо тримесечието на прехвърлянето,а прехвърлителят-включително за тримесечието на прехвърлянето,и за дейностите,посочени в т.1 и 2 на Приложение №4 на ЗМДТ.” 11.В чл.53,ал.3 се създава изречение второ:”При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя,и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.” 12.В чл.54 се създава алинея 3 със следното съдържание:”Приема се,че дейността не се извършва от постоянно място,когато промяната през годината на местонахождението на обекта,от който се извършва дейността,води до промяна в размера на данъка.” В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 13.(1)Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти,и данъка при придобиване на имущества за 2010 г.в срок до 31 януари 2010 г..В случай че в този срок не са определении нови размери,за 2010 г.се прилагат размерите на данъците действащи към 31 декември 2009 г. (2) До определянето на размерите по ал.1 данъкът при придобиване на имущества по чл.44 от закона се определяя въз основа на резмерите,действащи към 31 декември на 2009 г. 14.За 2010 г.първата вноска на данък върху недвижимите имоти се внася в срок от 01 март до 30 април.На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка от 5 на сто 15.За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищни имоти,върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване,предприятията подават декларации по чл.14,от закона в срок до 30 юни 2010 г. 16.Измененията влизат в сила от 01 януари 2010 г,с изключение на чл.17,ал.1 който влиза в сила от 01 януари 2011 г. М О Т И В И КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ /СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.28,ал.2 от ЗНА/ 1.Причините,които налагат приемане изменения и допълнения на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Челопеч са приетите изменения в Закона за местните данъци и такси ,публикувани в Д.в.бр.95 от 01.12.2009 г. -развитие на процеса на финансовата децентрализация на общината чрез разширяване на приходната база в резултат на подобряване събираемостта на местните данъци чрез разширяване правомощията на служителите от общинската администрация и като публични изпълнители. -предвид обстоятелството,че голяма част от недвижимите имоти в населените места от ниска категория остават извън обхвата на облагане,се предлага прага за необлагане на имотите да се промени от 2520 лв.на 1680 лв.Промяната цели увеличение на приходите и създаване на възможност за подобряване на инфраструктурата. -социална ангажираност към проблемите,които поражда икономическата и финансова криза чрез запазване размера на местните данъци,които са били в сила през 2009 г. -разширяване на обхвата на недвижимата и движима собственост,които се облагат с данък придобиване. -прецизиране на текстове от наредбата,които са създавали затруднение при прилагането и и постигане на по-справедливо облагане на данъчно задължените лица. 2.Целта,която се поставя е да се съобрази подзаконовия нормативен акт-Наредбата със Закона за местните данъци и такси. 3.За прилагането на наредбата не са необходими финансови и други средства. 4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата са: -повишаване на качеството на прилаганите услуги -създаване на условия за по качествено прилагане на закона. 5.Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на ЗМДТ,поради което ,съответствието и с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с правото на Европейския съюз На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове Община Челопеч уведомява заинтересованите лица,че открива процедура за промяна на подзаконов нормативен акт-наредба ,и предоставя 14-дневен срок,считан от 12.01.2010 г.,за предоставяне на писмени предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Челопеч.Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Челопеч-Центъра за административно обслужване на гражданите

The municipality

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.