facebook карта на сайта

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.66 ал.1 от АПК,Община Челопеч открива производство по издаване на административен акт - решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2010 г. и уведомява всички заинтересовани лица,че могат да вземат участие в производството по издаване на акта,като на основание чл.69,ал.1т.1 от АПК направят своите възражения писмено или направят писмени предложения в 1 месечен срок считано от обявяване на съобщението. Съображения по издаване на акта : На основание чл.66,ал.3 от ЗМДТ до края на текущата 2009г с решение на общинския съвет ,може да се определят нови размери на Такса битови отпадъци за предстоящата 2010 г.На основание чл.66 ал.1 от ЗМДТ,Общински съвет Челопеч определя годишния размер на такса битови отпадъци,която следва да плащат собствениците и/или ползвателите на недвижими имоти разположени на територията на общината през 2010 г., за осъществяване дейностите сметосъбиране и сметоизвозване,поддържане чистотата на територийте за общественно ползване и обезвреждането на отпадъците в депо за битови отпадъци които ще се финансират от приходите от такса битови отпадъци през 2010 г.,съгласно проект на план -сметка за разходите на общината по посочените по - горе дейности. Предвижда се през 2010 г.да бъде запазен размера на ТБО от 2009 г.от 2.00 промила за имоти на граждани, и се намали размера за имоти на фирми , като от 9.00 промила за 2009 г.стане 6.50 промила. За 2010 г.предлагаме да се запази начина и на определяне върху данъчната оценка на имотите за гражданите и върху отчетната стойност на имотите за фирмите. При разработване на план сметката са спазени следните принципи и влиянието на следните фактори: -предвидените средства да гарантират необходимите разходи за осъществяване на трите вида дейности -значително повишаване качеството на предлаганите услуги -осигуряване средства за почистване на нерегламентирани сметища -схемата за почистване на улици,площади и обществени площи -обслужващ и административен персонал -годишни разходи за експлоатация и поддържане на системата за събиране и транспортиране на отпадъците -годишни разходи за поддържане на чистотата на обществените територии -годишни разходи за подържане,експлоатация и закриване на депа за битови отпадъци. Всички документи и материали по административната преписка се намират в ОбА Челопеч и са на разположение на заинтересованите страни От ОбА - Челопеч Обявено на информационното табло за обяви на Община Челопеч на 30.11.2009 г. от Дочка Питекова-мл.инсп.МДТ Обявено на сайта на Община Челопеч на 30.11.2009 г.от Нина Калоянова-секретар на Община Челопеч

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.