facebook карта на сайта

ОБЯВА

На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.16,ал.2,вр.счл.79,ал.1,т.2 и чл.80,ал.1 и чл.99,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Челопеч и Решение №259/16.07.2009г. на Общински съвет Челопеч и заповед №:259 /22.10.2009 год. на кмета на община Челопеч О Б Я В Я В А : І.Публично оповестен конкурс, за отдаване по наем на обект “Пункт за изваряване на ракия” в землището на с.Челопеч, местността “Под МТС” с площ от 62 кв.метра, представляващ свободен недвижим нежилищен имот -частна общинска собственост, съгласно АОС №32/05.05.2003г., заедно с цялото прилежащо оборудване в този обект:Меден казан 400л. – 1 бр;Меден казан 300л. – 2 бр.;Меден казан 200л. – 1 бр.;Медни лули - 4 бр.;Печка на дърва - 1 бр. 1.Началната конкурсна цена, за месечен наем е 60,00 лева, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Челопеч 2.Отдаването на имота, предмет на конкурса , под наем, е за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за наем. 3.Специфични условия 3.1 Наемателят да запази предназначението на обекта предмет на конкурса като „Пункт за изваряване на ракия”; 3.2.Наемателят да създаде работни места на територията на Община Челопеч; 3.3.Наемателят да извърши инвестиции в обекта предмет на конкурса ,в размер не по- малко от 1000 ( хиляда) лева; 3.4.Наемателят да опазва и възстановява прилежащия терен; 4. До участие в конкурса се допускат само лица, които са търговци регистрирани по Търговския закон, или юридически лица регистрирани по Закона за кооперациите или по законодателство на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумение за Европейското икономическо пространство, До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината или системно нарушават актове на общината. 5.Депозит за участие в конкурса в размер на 10% от началната конкурсна цена изчислена за целия период /срок/ на договора за наем, или сумата от 216,00 лева , се внася в касата на община Челопеч , в срок до 11.11.2009г., включително. 6.Оглед на отдавания под наем обект може да се извършва, всеки работен ден от 10.00ч до 12.00ч ,до изтичане на срока за закупуване на конкурсната документация по предварителна заявка, в присъствието на общински служител и след закупуване на конкурсната документация. 7.Конкурсната документация се получава в отдел „ Център за услуги и информация на граждани” срещу представена квитанция за платена такса в размер на 50.00 лева в касата на Община Челопеч, всеки работен ден до 16.00 часа на 11.11.2009 г. включително. 8. Кандидатите за участие в конкурса подават лично или чрез техни упълномощени представители, своите предложения в запечатен непрозрачен плик надписан с наименованието и адреса на участника и пълното наименование на предмета на публично оповестения конкурс в деловодството на община Челопеч до 16.00 часа на 11.11.2009 г. включително. 9. Конкурса ще се проведе в сградата на Община Челопеч ,бул.”Трети март” №1 , на 12.11.2009 г. от 13,30 часа. От ОбА Челопеч

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.