facebook карта на сайта

Формуляр Е104

Формуляр Е 104 не е необходим на български студенти, редовно обучаващи се в университети в Европейския съюз, ЕИП и Швейцария. На 30.VІІ.2009г. експерти от националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ проведоха официален разговор с представители на германския орган за връзка по въпросите на здравното осигуряване – DEUTSCHE VERBINDUNGSSTELLE KRANKENVERSICHERUNG – AUSLAND /DVKA/ по повод издаването на европейски формуляр Е 104 на български редовни студенти, обучаващи се в немски университети. Представители на НЗОК и на DVKA потвърдиха категоричната си позиция, че формуляр Е 104 не служи за допълнително доказване на наличието на задължително здравно осигуряване в компетентната държава или за възстановяване на вече заплатени здравни вноски, а се използва единствено от икономически активни лица – за целите на сумирането на осигурителните им периоди. Доказването на здравноосигурителен статут на гражданите в компетентната държава при престой в друга държава от Обединена Европа се осъществява с валидна Европейска здравноосигурителна карта /ЕЗОК/, без да е необходимо да се представят други удостоверителни документи. Затова НЗОК и РЗОК няма да приемат заявления за издаване на европейски формуляр Е104 за ученици и студенти, обучаващи се в страните в Евроейския съюз, Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и Швейцария. При възникнали въпроси и затруднения от страна на немските университети, или от местните власти, студентите могат да се обръщат със сигнали към DVKA – гр. Бон. Тел. 0049 228 9530 607 – г-жа Ана Фрике, тел: 0049 228 9530 608 – г-н Бернд Кристл. Формуляр Е104 за завършени в България здравноосигурителни периоди ще се издава по установения ред единствено на икономически активни лица /наети или самостоятелно заети лица/ при промяна на вестоживеенето им от българия в друга държава от ЕС, когато пребиваването им там е с цел трудова заетост. Пресцентър на НЗОК

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.