facebook карта на сайта

О Б Я В A

Общинска администрация Челопеч, с. Челопеч,обл. Софийска, На основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76,т.1 и чл.97 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Челопеч и съгласно Решение № 21/ 30.01.2008г. и Решение №155/ 30.01.2009г. на Общински съвет Челопеч и заповед №: 102 от 12. 05.2009 год. на кмета на община Челопеч О Б Я В Я В А : І. Конкурс за учредяване на възмезно право на строеж за изграждане на гаражи - 16 броя от № 1 до № 16 вкл. с площ на застрояване - 22 м 2 на всеки един гараж в УПИ ХІХ , в.кв.53. 1.Начална конкурсна цена на правото на строеж е 5, 60 лева (пет лева и шестдесет стотинки ), за 1 (един) м2 2. Специфични условия: - Проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на гаражите , е необходимо да се извърши съгласно одобрения план за застрояване. - Гаражите трябва да бъдат построени еднотипно и едновременно по одобрени архитектурни проекти от гл.архитект на община Челопеч, съобразени със ЗУТ. - Правото на строеж да се реализира, съгласно изискванията на ЗУТ за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора за учредяване на правото на строеж. 3. До участие в конкурса се допускат само лица, които са собственици на жилище / апартамент / в жилищни блокове в кв. 53 по плана на с.Челопеч ,на МПС и не притежават в съсобственост друг гараж на територията на Община Челопеч.Когато жилището е съсобствено, неговите собственици имат право на участие в конкурса , само за един гараж общо, респективно когато собственика е само един, той може да кандидатства само за един гараж. 4. Критерии за оценка на предложения: o Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената начална цена(Оц) – по 10 т. на всеки 2,00 лв. над обявената начална конкурсна цена; o Срок за изпълнение на строителството, считано от сключване на договора за учредяване на правото на строеж (Ос) - 30 т. – за 1 година ; 20т. – за 2 години; 10т. – за 3 години Общата оценка се определя като сбор от точките по отделните критерии.О = Оц + Ос 5.Оглед на място всеки работен ден от 10,00 до 12,00 ч след обаждане в общината. 6.Размер на депозита за участие 10% върху първоначалната цена за един гараж, внесен в касата на общината до 01.06.2009 г.вкл., а за повторния конкурс до 22.06.2009 г. 7.Конкурсната документация се предоставя от “Центъра за услуги и информация на гражданите” всеки работен ден до 01.06.2009 г., а за повторния конкурс – от 08.06.09 г – до 22.06.09 г. платими в касата на общината. ІІ.Представяне на предложения в деловодството на Общината до 16,00 ч на 01.06.2009 г в запечатан непрозрачен плик, лично от кандидата или чрез упълномощен представител. ІІІ.Конкурса ще се проведе в сградата на Община Челопеч на 03.06.09 г. от 13,30 часа . В случай, че за обявеният конкурс не се явят кандидати или за някои от местата за гаражи няма кандидати повторният конкурс ще се проведе на 24.06.2009 г от 13,30 часа в сградата на община Челопеч, при същите цени и условия. От община Челопеч

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.