facebook карта на сайта

Общинска администрация Челопеч, с. Челопеч,обл. Софийска

На основание чл. 14 от ЗОС г и чл. 74 и чл. 97 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №: от 123 от 19.11.2008 г на ОбС Челопеч и заповед №: 05 от 13. 01.2009 год. О Б Я В Я В А : І. Конкурс за отдаване под наем на част от УПИ І - 530 кв. 38Б с. Челопеч от 16 м 2 за срок от една година. 1.Начална месечна цена от 35,20 лв със стъпка от 10,00 лв 2. Специфични условия: ? монтиране на временен павилион след съгласеване с ТСУ по вид и цвят на фасадното оформление ? спазване определената за монтаж площ ? опазване на прилежащия терен от 2.00 м от всички страни на обекта; ? стопанско развитие на обекта/създаване на работни места/ 3.Оглед на място всеки работен ден от 10,00 до 12,00 ч след обаждане в общината. 4.Размер на депозита за участие 10% върху наемната цена, внесен в касата на общината. 5.Конкурсната документация се предоставя от “Центъра за услуги и информация на гражданите” всеки работен ден до 26.01.2009 г срещу 20,00 лв платими в касата на общината . ІІ. Комисия по провеждането на конкурса: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ІІІ.Представяне на предложения в деловодството на Общината до 16,00 ч на 26.01.2009 г в запечатан непрозрачен плик. ІV.Разглеждане и оценяване на предложенията в Общината на 27.01.2008 г от 10,00 часа. Настоящата заповед до знанието на гл.спец” ОбС “ за сведение и изпълнение.

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.