facebook карта на сайта

ПОКАНА ЗА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4 , т. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на ОбС Челопеч на 30.01.2008 г. /сряда/ от 17.00 ч. в клуба на читалище „Труд и постоянство” със следния дневен ред: 1. Представяне от “Челопеч Майнинг” ЕАД на Експертно становище за оценка на състоянието на дефектирали сгради в с. Челопеч, изготвено от “Консулт” ЕООД гр. София; Докл.: Г-н Димо Тонев Представител на “Консулт” ЕООД 2. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Откриване на процедура за продажба на имоти определени за застрояване на гаражи в УПИ ХХІ и ХІХ в кв. 53; Докл.: Г-жа Елена Илиева Гл. специалист ОС при ОбА Челопеч 3. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местни данъци на територията на Община Челопеч; Докл.: Г-жа Дочка Питекова Мл.инспектор Местни данъци и такси при ОбА Челопеч 4. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Кандидатстване на Община Челопеч по проект на Програма ФАР “Подобряване състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”; Докл.: Г-жа Диляна Маринова Мл. експерт “Евроинтеграция” при ОбА Челопеч 5. Разглеждане на Докладна записка от Кмета на Община Челопеч, относно: Кандидатстване на Община Челопеч по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; Докл.: Г-жа Диляна Маринова Мл. експерт “Евроинтеграция” при ОбА Челопеч 6. Разглеждане на Молба с Вх.№ 12/14.01.2008 г. от Д-р Кирил Цомпов, относно: Увеличаване на възнаграждението му; Докл.: Г-жа Людмила Караджова Председател на ПК по Здравеопазване при ОбС Челопеч 7. Разглеждане на Докладна записка от Председателя на Общински съвет Челопеч, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и определяне възнаграждения и санкции на Председателя на ОбС и на общинските съветници; Докл.: Г-н Николай Николов Председател на ОбС Челопеч 8. Други Съгласно чл.34 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 157 ал.1 т.5 от Кодекса на труда, Вие имате право на неплатен отпуск за деня на заседанието и следва да приложите настоящата покана. Г-н Николай Николов П Р Е Д С Е Д А Т Е Л ОбС Челопеч

За общината

» ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛОПЕЧ» КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ» АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ» СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, ОБЯВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ и ПОКАНИ» БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ» АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ» ПРОЕКТИ» КУЛТУРА» ОБРАЗОВАНИЕ» СПОРТ И ТУРИЗЪМ» СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ» ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ» ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ» БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ» ЕКОЛОГИЯ» ТЪРГОВE И КОНКУРСИ» АКТИВЕН.БГ- ТВОЯТ СИГНАЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ» АРХИВ» ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН» ИЗБОРИ» ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ-ДО 31.12.2014 Г.» ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ» КУЛТУРНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ» ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „МОЯТА ПЕСЕН ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЧЕЛОПЕЧ» НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО НАРОДНИ БОРБИ "ДИВАТА СЦЕНА"» АЗ-КМЕТЪТ» ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО - CAF» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ» СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО» ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИЯ КОРОНАВИРУС
banner
banner
banner
Каква фигура бихте искали да бъде поставена, на фонтана, монтиран в западната част на пл. "Освобождение"?
Сайтът е разработен по Проект на Агритрейд ЕООД към Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световната банка.